ریدایرکت دامنه از http به https

در صورتی که هاست شما لینوکس است می توانید برای این مورد از کدهای زیر در htaccess استفاده نمایید:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^sitename\.com [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.sitename\.com [NC]
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://sitename.com/$1 [R,L]
و یا از این کد استفاده کنید
بجای sitename.com ادرس سایت خود را بنویسید
 
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://sitename.com/$1 [R,L]

در صورتی که هاست شما ویندوز است است در کنترل پنل پلسک می توانید گزینه ی ریدایرکت در hosting setting را فعال نمایید و یا از کد ریدایرکت زیر در web config استفاده نمایید:

<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name="HTTP/S to HTTPS Redirect" enabled="true" stopProcessing="true">
<match url="(.*)" />
<conditions logicalGrouping="MatchAny">
<add input="{SERVER_PORT_SECURE}" pattern="^0$" />
</conditions>
<action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
کد بالا باید بین تگ <configuration>باشد
  • Email, SSL
  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟