سرویس میزبانی فایل محدود

پلن ۱ محدود

پلن ۱ محدود
۱۰ گیگابایت هاست
۲۵۰ گیگابایت پهنای باند

پلن 2 محدود

پلن ۲ محدود
۲۰ گیگابایت هاست
۵۰۰ گیگابایت پهنای باند

پلن 3 محدود

پلن ۳ محدود
۴۰ گیگابایت هاست
۱۰۰۰ گیگابایت پهنای باند