میزبانی وب ایران

پلن 1- میزبانی وب لینوکس 100 مگابایت

۱۰۰ مگابایت هاست و ۵ گیگابایت پهنای باند
برای تهیه SSL بر روی هاست اشتراکی نیاز به تهیه آی پی اختصاصی خواهید داشت.

پلن 2- میزبانی وب لینوکس 250 مگابایت

۲۵۰ مگابایت هاست و ۷ گیگابایت پهنای باند
برای تهیه SSL بر روی هاست اشتراکی نیاز به تهیه آی پی اختصاصی خواهید داشت.

پلن 3- میزبانی وب لینوکس 500 مگابایت

500 مگابایت هاست و 10 گیگابایت پهنای باند
برای تهیه SSL بر روی هاست اشتراکی نیاز به تهیه آی پی اختصاصی خواهید داشت.

پلن 4- میزبانی وب لینوکس 1000 مگابایت

1000 مگابایت هاست و 15 گیگابایت پهنای باند
برای تهیه SSL بر روی هاست اشتراکی نیاز به تهیه آی پی اختصاصی خواهید داشت.

پلن 5- میزبانی وب لینوکس 2000 مگابایت

2000 مگابایت هاست و 25 گیگابایت پهنای باند
برای تهیه SSL بر روی هاست اشتراکی نیاز به تهیه آی پی اختصاصی خواهید داشت.

میزبانی وب ایران - پلن 6 میزبانی لینوکس 3000 مگابایت

3000 مگابایت هاست و 35 گیگابایت پهنای باند
برای تهیه SSL بر روی هاست اشتراکی نیاز به تهیه آی پی اختصاصی خواهید داشت.