گواهی نامه SSL

استاندارد DV شخصی

به منظور استفاده دامنه های ir و بین المللی
پشتیبانی مرورگرهای معتبر دارد.
تعداد دامنه 1 عدد
پوشش SubDomain ندارد
نوار سبز مرورگر ندارد
نیاز به تایید مدارک ندارد
نصب بر روی سرویس های محکم هاست رایگان است
در صورتی که قصد خرید SSL بر روی هاست اشتراکی دارید حتماً می بایست IP اختصاصی تهیه نمایید.

استاندارد DV شرکتی

به منظور استفاده دامنه های ir و بین المللی
پشتیبانی مرورگرهای معتبر دارد.
تعداد دامنه 1 عدد
پوشش SubDomain ندارد
نوار سبز مرورگر ندارد
نیاز به تایید مدارک دارد
نصب بر روی سرویس های محکم هاست رایگان است
در صورتی که قصد خرید SSL بر روی هاست اشتراکی دارید حتماً می بایست IP اختصاصی تهیه نمایید.

گواهینامه SSL - DV WildCard شخصی

به منظور استفاده دامنه های ir و بین المللی
پشتیبانی مرورگرهای معتبر دارد.
تعداد دامنه 1 عدد
پوشش SubDomain دارد
نوار سبز مرورگر ندارد
نیاز به تایید مدارک دارد
نصب بر روی سرویس های محکم هاست رایگان است
در صورتی که قصد خرید SSL بر روی هاست اشتراکی دارید حتماً می بایست IP اختصاصی تهیه نمایید.

گواهی نامه SSL - DV WildCard شرکتی

به منظور استفاده دامنه های ir و بین المللی
پشتیبانی مرورگرهای معتبر دارد.
تعداد دامنه 1 عدد
پوشش SubDomain دارد
نوار سبز مرورگر ندارد
نیاز به تایید مدارک دارد
نصب بر روی سرویس های محکم هاست رایگان است
در صورتی که قصد خرید SSL بر روی هاست اشتراکی دارید حتماً می بایست IP اختصاصی تهیه نمایید.

استاندارد EV

به منظور استفاده دامنه های ir و بین المللی
پشتیبانی مرورگرهای معتبر دارد.
تعداد دامنه 1 عدد
پوشش SubDomain ندارد
نوار سبز مرورگر ندارد
نیاز به تایید مدارک دارد
نصب بر روی سرویس های محکم هاست رایگان است
در صورتی که قصد خرید SSL بر روی هاست اشتراکی دارید حتماً می بایست IP اختصاصی تهیه نمایید.

استاندارد OV

به منظور استفاده دامنه های ir و بین المللی
پشتیبانی مرورگرهای معتبر دارد.
تعداد دامنه 1 عدد
پوشش SubDomain ندارد
نوار سبز مرورگر ندارد
نیاز به تایید مدارک دارد
نصب بر روی سرویس های محکم هاست رایگان است
در صورتی که قصد خرید SSL بر روی هاست اشتراکی دارید حتماً می بایست IP اختصاصی تهیه نمایید.

OV WildCard

به منظور استفاده دامنه های ir و بین المللی
پشتیبانی مرورگرهای معتبر دارد.
تعداد دامنه 1 عدد
پوشش SubDomain دارد
نوار سبز مرورگر ندارد
نیاز به تایید مدارک دارد
نصب بر روی سرویس های محکم هاست رایگان است
در صورتی که قصد خرید SSL بر روی هاست اشتراکی دارید حتماً می بایست IP اختصاصی تهیه نمایید.

گواهی نامه SSL رایگان

گواهی نامه 3 ماه رایگان SSL
در صورتی که قصد خرید SSL بر روی هاست اشتراکی دارید حتماً می بایست IP اختصاصی تهیه نمایید.