نمایندگی میزبانی وب لینوکس

نمایندگی میزبانی وب لینوکس پلن 1

فضا ١٠٠٠ مگابایت
پهنای باند ٢٠ گیگ
افزودن دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین
اکانت FTP

نمایندگی میزبانی وب لینوکس پلن 2

فضا ٢٠٠٠ مگابایت
پهنای باند ٣٠ گیگ
افزودن دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین
اکانت FTP

نمایندگی میزبانی وب لینوکس پلن 3

فضا ٥٠٠٠ مگابایت
پهنای باند ٤٠ گیگ
افزودن دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین
اکانت FTP

نمایندگی میزبانی وب لینوکس پلن 4

فضا ١٠٠٠٠ مگابایت
پهنای باند ٦٠ گیگ
افزودن دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین
اکانت FTP

نمایندگی میزبانی وب لینوکس پلن 5

فضا ٢٠٠٠٠ مگابایت
پهنای باند ١٠٠ گیگ
افزودن دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین
اکانت FTP