میزبانی وب آلمان

لینوکس معمولی - پلن 1

۵۰ مگابایت هاست و ۳ گیگابایت پهنای باند

لینوکس معمولی - پلن 2

۱۰۰ مگابایت هاست و ۵ گیگابایت پهنای باند

لینوکس معمولی - پلن 3

۲۵۰ مگابایت هاست و ۷ گیگابایت پهنای باند

لینوکس معمولی - پلن 4

۵۰۰ مگابایت هاست و ۱۰ گیگابایت پهنای باند

لینوکس معمولی - پلن 5

۱۰۰۰ مگابایت هاست و ۱۵ گیگابایت پهنای باند

هاست لینوکس معمولی رایگان 18 موجود است

30 مگابایت هاست و 1 گیگابایت پهنای باند
رایگان به همراه SSL