لایسنس ها

لایسنس DA Reseller

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس immunity 360

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس JetBackup

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس Kernel Care

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس Mailscanner front-end

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس Plesk Web Host - Dedicated Edition

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس Plesk Web Host - VPS Edition

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس Softaculous

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس Virtualizor panel

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس WHM Reseller

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس WHM Sonic

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس WHMCS

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنس دایرکت ادمین

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی ندارد
پشتیبانی لایسنس دارد

لایسنسن Cloud Linux

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی دارد
پشتیبانی لایسنس دارد